Tekintse meg az aktuális téli kiárusítást. Az utolsó darabok kiárusításában a megfelelő darab csak Önre vár, mégpedig extra kedvezménnyel.

A személyes adatvédelem alapelvei

A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője a SJS Distrib, s. r. o. (székhelye: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Szlovák Köztársaság, azonosítószáma: 50662759, cégjegyzése: Zsolnai Járásbíróság cégjegyzéke (Szlovákia), részleg: Sro, cégjegyzékszám: 66932/L-Zbl – a továbbiakban „eladó”).

A személyes adatok kezelésekor eladó a Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályai és az Európai Unió vonatkozó jogszabályai értelmében jár el, és maximális mértékben ügyel a magánélet és személyes adatok védelmére, amelyeket neki adtak át kezelésre vagy feldolgozásra.

A megszerzett és nyújtott személyes adatok feldolgozása eladó tevékenységének részét képezi. A személyes adatok nyújtása nélkül és ezek kezelése nélkül a látogatóknak, az ügyfeleknek és a többi érintettnek nem tudnák nyújtani a szolgáltatásokat a kívánt mértékben.

A személyes adatok kezelése a termékek értékesítésekor

Miért? – Eladó a személyes adatokat az adásvételi szerződés céljaira, az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésére és a közjogi kötelezettségei teljesítése miatt kezeli. Ezek elsősorban a megrendelés kommunikációjához és befejezéséhez szükséges személyes adatok, a termék értékesítéséhez szükséges adatok, és a reklamációjához szükséges adatok.

Minek alapján? – Eladó a személyes adatok a szerződés teljesítésének és/vagy eladó jogos érdekében a teljesítése alapján kezeli (különösen abban az esetben, ha vele egy képviselő személy tárgyal, vagy egy Ön által meghatalmazott személy, és eladó ezért vele semmilyen szerződéses viszonyban nem áll). A személyes adatok nyújtása törvényi és szerződéses követelmény a szerződés megkötésére, és különösen a teljesítésére. A személyes adatok nélkül a szerződés nem teljesíthető.

Mennyi időre? – Eladó a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, esetleg a termék szavatossági ideje, az elévülési idők alatt kezeli, ha a hosszabb idejű adatkezelés nem következik egyéb célokból.

Mely adatokat? – Keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, bankkártya adatok, az első 6 és az utolsó 4 számjegy.

A személyes adatok kezelése a termék értékesítése után

Miért? – Eladó a személyes adatait a direkt marketing céllal és a marketing információk elküldése céljából, például a vásárlással való elégedettség ellenőrzése, az ajánlatokkal vagy szolgáltatásokkal való megszólítás miatt kezeli, amelyek a termékhez vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket az eladónál már megvásárolt.

Minek alapján? – Eladó a személyes adatokat eladó jogos érdekeinek céljából kezeli, amelyek a szolgáltatások javítása és az ügyfelek tájékoztatása a hasonló termékekről és eladó szolgáltatásairól. A személyes adatok nyújtása nem törvényes és nem is szerződési kötelezettsége, amely a szerződés megkötéséhez szükséges.

Mennyi időre? – Eladó a személyes adatait a felhasználói fiók fennállása vagy az ilyen feldolgozással szembeni fenntartásai vagy tiltakozása kifejezésének meglétéig kezeli, az e-mailben küldött üzenet révén is.

Mely adatokat? – Név, vezetéknév, lakcím, emailcím.

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

Miért? – Eladó a személyes adatokat a termékekről és szolgáltatásokról szóló újdonságok vagy a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos más üzleti közlések elküldése céljából kezeli. Ezek elsősorban az újdonságok, az akciók, az üzelti ajánlatok és a játékpromóciók, amelyeket e-mailben vagy a levelezési címre küldenek el. Eladó olyan közléseket is küldhet Önnek, amelyek az Ön által vásárolt termékhez kapcsolódnak (például összeszerelési útmutató), vagy a befejezetlen vásárlásra emlékeztetés.

Minek alapján? – Eladó a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A személyes adatok nyújtása önkéntes, nem törvényes és nem is szerződési kötelezettsége, amely a szerződés megkötéséhez szükséges.

Mennyi időre? – Eladó a személyes adatokat a felhasználói fiókja fennállásáig vagy addig kezeli, amíg eladóval közli, hogy nem kívánja a továbbiakban fenntartani a számláját, amivel visszavonja a hozzájárulását.

Mely adatokat? – Keresztnév, vezetéknév, lakcím, email-cím, a nyújtott teljesítés adatai (különösen a leszállított termékről és szolgáltatásokról szóló adatok).

A Hírlevél címzettjeinek személyes adatai kezelése

Miért? – Eladó a személyes adatokat a termékekről és szolgáltatásokról szóló újdonságok vagy a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos más üzleti közlések elküldése céljából kezeli. Ezek elsősorban az újdonságok, az akciók, az üzelti ajánlatok és a játékpromóciók, amelyeket e-mailben vagy a levelezési címre küldenek el. Eladó olyan közléseket is küldhet Önnek, amelyek az Ön által vásárolt termékhez kapcsolódnak (például összeszerelési útmutató), vagy a befejezetlen vásárlásra emlékeztetés.

Minek alapján? – Eladó a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A személyes adatok nyújtása önkéntes, nem törvényes és nem is szerződési kötelezettsége, amely a szerződés megkötéséhez szükséges.

Mennyi időre? – Eladó a személyes adatait az Ön hozzájárulásának ideje alatt kezeli, amit bármikor visszavonhat.

Mely adatokat? – E-mail cím.

Ha a vevő 15 évnél fiatalabb személy, eladó nem kezeli az adatait a marketing információk elküldése céljából, kivéve, ha mellékeli a törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy jóváhagyását az info@outdoorlive.hu címre.

Az ügyféltámogatási célokra kezelt személyes adatok

Miért? – Eladó a személyes adatait akkor kezeli, ha kapcsolatba lépett vele e-mailben, telefonon vagy más módon.

Minek alapján? – Eladó a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A személyes adatok nyújtása önkéntes, és a szerződéskötés nem függ a személyes adatok nyújtásától. Eladóval teremtett kapcsolattal hozzájárulását adja a nyújtott adatok kezeléséhez.

Mennyi időre? – Eladó a személyes adatait az igénye ügyintézéséig kezeli, esetleg eladó jogos igényeinek védelmére vagy érvényesítésére szükséges ideig, vagy a hozzájárulása visszavonásig kezeli.

Mely adatokat? – Keresztnév, vezetéknév, e-mailcím, telefonszám.

Eladó nem készít hangfelvételt a telefonos beszélgetésekről.

Az érintett jogai:

 • az adatkezelési hozzájárulás visszavonása: a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. Ezzel nem érintik a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés törvényességét.
 • a hozzáférési jog: eladótól igényelheti, hogy közölje Önnel, mely személyes adatait és milyen mértékben kezeli.
 • a javítási jog: a személyes adatait módosíthatja, kiegészítheti vagy törölheti a felhasználói fiók beállításaiban, vagy ha rendelkezik ezekkel, kérheti a kijavításukat az eladó részéről.
 • a törlési jog („az elfeledés joga”): kérheti a személyes adatai törlését, ha eladónak továbbra sincs szüksége a szerződés teljesítéséhez, vagy a törvényi kötelezettségei teljesítéséhez, vagy eladó jogos érdekeinek védelméhez, a fenti leírás szerint. Továbbá eladó akkor is törli adatai (és biztosítja az általa megbízott adatfeldolgozóknál az adattörlést), ha visszavonja az adatkezelési hozzájárulását, amelyet korábban átadott eladónak.
 • az adatkezelés korlátozásának joga: kérheti, hogy eladó bizonyos esetekben korlátozza a személyes adatai feldolgozását.
 • az átvihetőségi jog: bizonyos feltételek mellett kérheti, hogy eladó adja át a személyes adatait más ön által kijelölt kezelőnek.
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga: tiltakozhat a következőkkel megszerzett személyes adatok kezelése ellen:
  1. eladó jogos érdeke alapján. Eladó már nem kezeli a személyes adatait, ha nem tudja igazolni az adatkezelés jogos indokait, amelyek túlmutatnak az Ön érdekein vagy jogian és szabadságán, vagy a jogi igények meghatározására, végrehajtására vagy védelmére.
  2. a direktmarketing célokra. Ilyen esetben a személyes adatait már nem kezelik a továbbiakban.

A fenti jogokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 15-22 cikke, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) pontosítja.

A személyes adatok továbbítása harmadik személyeknek:

Az eladó által a fenti módon kezelt személyes adatokat eladó továbbíthatja harmadik személyeknek, akik biztosítják eladó szolgáltatásaival kapcsolatos bizonyos szolgáltatások nyújtását, különösen az adminisztratív támogatást, a szoftvereszközök nyújtását, stb. Az ilyen partnerek kiválasztásakor eladó különösen ügyel arra, hogy rendkívül magas szintű legyen a személyes adatainak a védelme. Ezek a személyek a személyes adatok feldolgozói. A személyes adatait eladó különösen a következőkkel oszthatja meg:

 • a termékek szállítását biztosító személyek,
 • bizonyos személyes adataihoz az IT-rendszerek és a kapcsolódó szolgáltatások szállítói is hozzáférhetnek, akik a személyes adatok feldolgozóiként szerepelnek, esetleg a felhőtárhely szolgáltatók.
 • bizonyos személyes adataihoz kivételes esetben külső auditorok, adótanácsadók, jogi képviselők is hozzáférhetnek, ha ez szükséges a követelések behajtására vagy elkönyvelésére vagy a jogos érdekeink védelmére vagy a biztosító számára a biztosítási események kárrendezése érdekében.
 • ha a jogkörünk végrehajtásakor a közhatalmak az információnyújtási kérelemmel fordulnak hozzánk, ezek részét képezhetik az Ön személyes adatai, amelyek a jogszabályok vagy más jogi aktusok értelmében kötelesek vagyunk a legszükségesebb mértékben hozzáférhetővé tenni.

Fizetések: A fizetések a www.outdoorlive.cz honlapon egy külső fizetőkapun keresztül zajlanak. Eladó kizárólag a vevő bankkártyájának kizárólag az első 6 és az utolsó 4 számjegyéhez férhet hozzá, amelyeket vevő a vásárlása térítéséhez használt. Eladó a fizetőeszközzel kapcsolatos egyéb adatokat nem kezeli.

Számviteli és adóügyi bizonylatok: Bizonyos személyes adatok szerepelhetnek a számviteli bizonylatokon (különösen a számlákon). A hatályos jogszabályok értelmében (például a számviteli törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény) eladó köteles ezeket a bizonylatokat 10 éven át megőrizni. Ha eladónak törvényi kötelezettsége keletkezik ezeknek a bizonylatoknak az archiválására, ezekkel együtt vevő személyes adatait is tárolja a vonatkozó adóügyi bizonylaton.

A személyes adatok forrása: Eladó azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyeket Ön a felhasználói fiókja létrehozásával kapcsolatban az www.outdoorlive.cz honlapon, esetleg a szerződéses jogviszony létesítéséről szóló egyéb eljárással kapcsolatban vagy annak során nyújt. Bizonyos személyes adatokat eladó tovább ellenőrizhet és/vagy közvetlenül gyűjthet a cégjegyzékből, a jegyzékekből és nyilvántartásokból (például cégjegyzék).

Személyes adatok kezelése: A személyes adatait eladó elektronikus formában automatizálva vagy nyomtatott formában nem automatizálva kezeli. Eladó minden szükséges és elengedhetetlen óvintézkedést megtett annak érdekében nemcsak műszaki, hanem személyügyi és ellenőrzési jellegű szempontból, amely a személyes adatainak a legmagasabb szintű védelmet nyújtja.

A személyes adatok átadása harmadik országba nem történik.

Nem kerül sor az automatizált határozathozatalra vagy profilozásra.

Eladó köteles értesíteni Önt a személyes adatai védelmének a megsértéséről haladéktalanul azután, hogy a személyes adatai védelmének a megsértése a jogsérelem fokozott kockázatát jelentheti.

Eladó elérhetőségei a jogaival kapcsolatos kérdésekért, panaszokért és érvényesítéséért:

Megnevezése: SJS Distrib, s. r. o.
Cím: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Szlovák Köztársaság
E-mail: info@outdoorlive.hu
Telefonszám: +3 613 237 771

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ALAPELVEI FRISSÍTÉSE

Eladó folyamatosan frissítheti vagy módosíthatja a Személyes adatok védelmének alapelveit. A módosítások a következő hivatkozáson történő közzététel után válnak hatályossá: https://outdoorlive.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. A további módosításokról eladó az Ön által közölt email-címen nyújt tájékoztatást a hatálybalépésüket megelőzően.

Dolný Kubín 2019. december 18. napján.